Jurista palīdzība - ADMINISRATĪVĀS TIESĪBAS

Administratīvās tiesības pieder pie publisko tiesību nozares, kas regulē sabiedriskās attiecības publiskās (valsts) pārvaldes sfērā, kurā viena no pusēm parasti ir valsts pārvaldes iestāde, bet otra no pusēm vairumā gadījumu ir privātpersona (fiziska un/vai juridiska persona).

Administratīvo aktu pazīmes un sastāvdaļas

Lai persona varētu konstatēt, kā valsts vai pašvaldības iestādes lēmums ietekmē personas tiesības un vai persona var šo lēmumu pārsūdzēt, ir jāizvērtē, vai konkrētais dokuments ir valsts vai pašvaldības iestādes izdots administratīvais akts. Administratīvo aktu raksturo sekojošas pazīmes:
 1. tas ir uz āru vērst tiesību akts,
 2. to izdod iestāde publisko tiesību jomā,
 3. attiecas uz individuāli noteiktu personu vai personām,
 4. tas ir uz āru vērsts,
 5. tas nodibina, groza vai izbeidz konkrētas tiesiskās attiecības vai konstatē faktisko situāciju.
ADMINISTRATĪVAJAM AKTAM OBLIGĀTI IR JĀSATUR SEKOJOŠAS SASTĀVDAĻAS:
 1. iestādes nosaukums un adrese,
 2. adresāts (fiziskai personai – vārds uzvārds, dzīvesvieta vai citas ziņas, kas paīdz identificēt personu; juridiskai personai – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs),
 3. ja administratīvā lieta ierosināta uz iesnieguma pamata, - iesniedzēja prasījums,
 4. administratīvā procesa dalībnieku viedokļi un argumenti, ja tādi ir izteikti;
 5. faktu konstatējums;
 6. administratīvā akta pamatojums, it sevišķi ietverot lietderības apsvērumus,
 7. atsevišķs piemēroto tiesību normu uzskaitījums;
 8. adresātam uzliktais tiesiskais pienākums (noteikta rīcība vai noteiktas rīcības aizliegums) vai tam piešķirtās, apstiprinātās vai noraidītās tiesības,
 9. norāde, kur un kādā termiņā šo administratīvo aktu var apstrīdēt vai pārsūdzēt.
IESTĀDES FAKTISKAJAI RĪCĪBAI PIEMĪT ŠĀDAS OBLIGĀTĀS PAZĪMES:
 1. tā ir rīcība (darbība vai bezdarbība);
 2. kuru veic iestāde,
 3. publisko tiesību valsts pārvaldes jomā,
 4. tā adresēta individuālai personai,
 5. tai ir faktiskas sekas,
 6. ar to personai tiek radīts tiesību vai tiesisko interešu aizskārums vai
 7. personai uz to ir tiesības,
 8. tā nav tiesību akts,
 9. tā ir vērsta uz āru,
 10. tai piemīt pabeigtības (galīgā noregulējuma) raksturs.

Izstāstiet savu problēmu!

Irīna Švarcbaha

Juriste