Jurista palīdzība - ģimenes tiesības

Ģimenes tiesības ir tiesību nozare, kuras normas regulē personiskās un mantiskās attiecības, kuras rodas noslēdzot laulību vai izriet no piederības pie ģimenes

 • Laulība un ārpuslaulības ģimenes attiecības.
 • Laulāto personiskās tiesības un mantiskās (likumiskās un līgumiskās) attiecības.
 • Laulības izbeigšanās pamati. Laulības šķiršana, laulības neesamība. Pušu tiesības un pienākumi laulības šķiršanas un laulības neesamības gadījumā.
 • Bērna izcelšanās noteikšana - maternitāte un paternitāte. Paternitātes prezumpcija, paternitātes brīvprātīga atzīšana, paternitātes noteikšana, paternitātes fakta konstatēšana. Paternitātes apstrīdēšana.
 • Adopcija, tās tiesiskās sekas. Adopcijas kārtība. Bērnu adopcija uz ārvalstīm. Adopcijas atcelšana un tās tiesiskās sekas.Adopcijas noslēpums un adoptētā tiesības uz identitātes izzināšanu.
 • Uzturlīdzekļi - to saņemšanas tiesību tiesiskā reglamentācija. Uzturlīdzekļu garantiju fonds.
 • Vecāku un bērnu personisko tiesību un pienākumu pamatprincipi. Aizgādības jēdziens. Saskarsmes jēdziens.
 • Aizbildnība. Aizbildņa iecelšana, pienākumi, atbildība.
 • Aizgādnība pār personām un pār mantu. Aizgādnības nodibināšana un aizgādņa iecelšana.
 • Radniecība un svainība. Tiesiskās sekas.
 • Bāriņtiesas to pienākumi un tiesības.
 • Civilstāvokļa aktu reģistri - ierakstu papildināšana, labošana un anulēšana

Izstāstiet savu problēmu!

Irīna Švarcbaha

Juriste